دغه جور دی iPhone 7 plus اصلی یوه ورز استعمال دی هر سه یی جور دی Electronics

$700
Added
Jul 22, 2017
Location
Views
548
Rating
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
DESCRIPTION

دغه iPhone 7 plus اصلی یوه ورز استعمال دی هر سه یی جور دی

Kandahar, Afghanistan
$700

دغه iPhone 7 plus اصلی په زمانت دی یوه ورز استعمال دی هر سه یی جور او روغ دی 256 GB دی او 6 GB یی ریم دی کارتن یی ورسره دی

Contact:https://www.facebook.com/helmand.atrafi

FEATURES

LEAVE MESSAGE TO AUTHOR

Human Test: Find the X     4 + 4 =

(c) All Right Reserved AFghanBEE
Close